Algemene voorwaarden

 

van de Strandhuisjes

van KUSTHUISJES.NL BV gevestigd te  Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder Kvk nr 56 64 65 18

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van kusthuisjes, strandvak 8 te Katwijk aan Zee.

 

1. Bevestiging en inhoud van het huurcontract.

1.1 Een huurcontract met Kusthuisjes.nl BV kan telefonisch, schriftelijk of elektronisch (internet/e-mail) afgesloten worden.

1.2 Met een boekingsbevestiging verbindt de huurder (minimaal 21 jaar) zich tot het aangaan van een huurcontract. Iedere boekingsaanvraag wordt door de verhuurder bevestigd middels een boekingsbevestiging. De bevestiging en factuur wordt per email verzonden.

1.3 Het kusthuisje kan met maximaal 5 personen gebruikt worden, waarbij kinderen als volwaardige personen meetellen. Het is niet toegestaan met meer personen het kusthuisje te gebruiken.

1.4 Groepen jongeren worden niet toegelaten.

1.5 De door verhuurder verstuurde boekingsbevestiging bevat relevante gegevens voor het gebruik van het kusthuisje.

Om een correcte boeking te hebben en eventuele misverstanden te voorkomen, is het raadzaam dat de huurder deze gegevens controleert. Voor eventuele gevolgen door fouten of in compleetheid van de gegevens, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Eventuele fouten in de gegevens dienen binnen 7 dagen na het ontvangen van het huurcontract gemeld te worden bij de verhuurder.

 

2. Prijzen en betaling.

2.1 Prijzen zijn inclusief keukenpakket, BTW, gas, water en elektra.

2.2 Bij de prijs is geen schadeverzekering, annuleringsverzekering of reisverzekering inbegrepen. U wordt dringend geadviseerd deze zelf af te sluiten.

2.3 De betaling van het huurbedrag dient binnen 7 (zeven) dagen betaald te zijn. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. U kunt het bedrag overmaken op REKENINGNUMMER:   IBAN: NL20RABO01867.72.807BIC: RABONL2U TEN NAME VAN KUSTHUISJES.NL  BV  onder vermelding van uw boekingsnummer   

2.4 De prijzen zijn exclusief verplichte Verblijfstoeslag per persoon per nacht, linnen/handdoekenpakket  en eindschoonmaak  indien het kusthuisje bezemschoon en vaatvrij wordt opgeleverd. Bij sterke vervuiling worden de extra kosten in rekening gebracht.

2.5 Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren.

2.6 Exclusief parkeerkaart

2.7 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 5).

 

3. Extra kosten

3.1 Bij sterke vervuiling of ernstige schade worden de extra kosten in rekening gebracht.

 

4. Rechten en plichten van de huurder.

4.1 De dag, datum en het tijdstip van verhuur

Wij verhuren de kusthuisjes per weekend, midweek en week. In het hoogseizoen (juli , augustus) alleen per week (weken).

De  aankomst is vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.

Een weekend is van vrijdagmiddag  15.00 uur tot maandagochtend 10.00 uur.

Een midweek is van maandagmiddag 15.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur.

Een week is van vrijdagmiddag 15.00 uur tot vrijdagochtend  10.00 uur.

4.2 Er zijn geen huisdieren toegestaan in onze kusthuisjes.

4.3 De huurder dient zich te houden aan de huisreglementen, die opgenomen zijn in de welkomstmap van de kusthuisjes.

4.4 De kusthuisjes en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt .

4.5 De kusthuisjes zijn binnen rookvrij, open vuur, barbecueën e.d. zijn oplast van de brandweer niet toegestaan.

4.6 De huurder heeft de plicht als goed huisvader zorg te dragen voor het Kusthuisje.

4.7 Tijdens het gebruik van het Kusthuisje is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde Kusthuisje, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door eigen toedoen en/of door medegebruikers, geheel door de huurder vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten. De verhuurder is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend.

 

5. Annulering door huurder.

5.1 Bij annulering vanaf boekingsdatum tot 8 weken (56 dagen) voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25% van het huurbedrag.

5.2 Bij annulering tot 6 weken (42 dagen) voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het huurbedrag.

5.3 Bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 75% van het huurbedrag.

5.4 Bij annulering binnen 4 weken (28 dagen) voor aanvang huurperiode is 100% van het huurbedrag verschuldigd.

5.5 Een omboeking is van boekingsdatum tot 12 weken (84 dagen) voor de aanvang van de huurperiode in overleg mogelijk (indien er kusthuisjes beschikbaar zijn). Kosten hiervoor zijn € 50,-

5.6 Een annulering door de huurder dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd onder vermelding van reserveringsnaam, huurperiode en reserveringsnummer.

 

6. Klachten.

6.1 De huurder dient een klacht, ontstaan bij aanvang van de huur of gedurende het gebruik van het Kusthuisje, direct te melden aan de beheerder. De beheerder/eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op te lossen.

6.2 Een klacht moet direct worden ingediend. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij de verhuurder worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

 

7. Annulering en contractopzegging door verhuurder.

7.1 De verhuurder kan voor de huuringang het huurcontract annuleren of opzeggen:

a.) per onmiddellijke ingang indien de huurder zich niet houdt aan de bepalingen van het contract of indien hij door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich anderszins storend gedraagt. Of bij gebleken onjuistheid van de opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor Vof Het Strand.

b.) per onmiddellijke ingang wanneer het huurcontract geen doorgang kan vinden wegens oorzaken van overmacht die het verblijf van huurders in het kusthuisje verstoren of ingevaar brengen.

7.2 Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.a, dan dient de huurder de volledige huurprijs te betalen. Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.b voor huuraanvang, dan worden alle reeds betaalde huurbedragen terstond geretourneerd. Verdere aanspraken op vergoeding zijn uitgesloten.

Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.b tijdens de huurperiode, dan krijgt de huurder een evenredig deel van het huurbedrag terug overeenkomend met de periode dat het huurcontract niet nagekomen is.

 

8. Aansprakelijkheid van verhuurder

8.1 Verhuurder staat borg voor een juiste beschrijving en een goede nakoming van de bepalingen in het huurcontract.

8.2 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van de kusthuisjes.

8.3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

8.4 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor incidentele storingen aan bijvoorbeeld de apparatuur , voor natuurschade of klimatologische veranderingen.

8.5 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor vermacht situaties, zoals oorlog, stakingen, militaire oefeningen, natuurgeweld en dergelijke.

 

9 . Overigen

9.1 Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2.Met deze algemene voorwaarden vervallen alle eerdere publicaties.

 

 

Terms and conditions of the Kusthuisjes
van KUSTHUISJES.NL BV established in Katwijk, registered with the Chamber of Commerce in Leiden under Chamber of Commerce no. 56 64 65 18
These general terms and conditions apply to the rental and reservation of coastal houses, beach section 8 in Katwijk aan Zee.

 

1. Confirmation and content of the lease.

1.1 A lease with Kusthuisjes.nl BV can be concluded by telephone, in writing or electronically (internet/e-mail).

1.2 With a booking confirmation, the tenant (at least 21 years) commits to entering into a lease. Every booking request is confirmed by the landlord by means of a booking confirmation. The confirmation and invoice will be sent by email.

1.3 The coastal cottage can be used with a maximum of 5 people, whereby children count as full persons. It is not allowed to use the coastal cottage with more people.

1.4 Groups of young people are not allowed.

1.5 The booking confirmation sent by the landlord contains relevant information for the use of the coastal cottage.

In order to have a correct booking and to avoid any misunderstandings, it is recommended that the tenant checks these details. The landlord cannot be held liable for any consequences due to errors or in the completeness of the data. Any errors in the data must be reported to the landlord within 7 days after receiving the lease.

 

2. Prices and payment.

2.1 Prices include kitchen package, VAT, gas, water and electricity.

2.2 The price does not include damage insurance, cancellation insurance or travel insurance. You are strongly advised to close it yourself.

2.3 The payment of the rental amount must be paid within 7 (seven) days. After receipt of payment, the reservation is final. You can transfer the amount to ACCOUNT NUMBER:
IBAN: NL20RABO01867.72.807
2.4 The prices do not include compulsory Residence Fee per person per night, linen / towel package. and final cleaning if the coastal cottage is delivered broom-clean and dish-free. In case of heavy pollution, the extra costs will be charged.

2.5 In the event of late payment, the landlord is entitled to cancel the reservation.

2.6 Exclusive parking ticket

2.7 Money already paid will not be refunded; the cancellation conditions are then fully in force (see point 5).

 

 

3. Extra costs

3.1 The extra costs will be charged in case of heavy pollution or serious damage.

 

4. Tenant's rights and obligations.

4.1 The day, date and time of rental

We rent the coastal houses per weekend, midweek and week. In high season (July, August) only per week (weeks).

Arrival is from 3 pm and departure before 10 am.

A weekend is from 3 pm Friday afternoon to 10 am Monday morning.

A midweek is from 3 pm Monday to 10 am Friday morning.

A week is from Friday afternoon 3 pm to Friday morning 10 am.

4.2 No pets are allowed in our coastal cottages.

4.3 The tenant must adhere to the house rules, which are included in the welcome folder of the coastal houses.

4.4 The coastal cottages and the surrounding area must be used with care and in accordance with the destination.

4.5 The coastal houses are smoke-free indoors, open fires, barbecues, etc. are not allowed to disturb the fire brigade.

4.6 The tenant has the duty to take care of the Coastal Cottage as a good family man.

4.7 During the use of the Kusthuisje, the tenant is fully liable for the rented Kusthuisje, the furnishings and all matters belonging to the rented property and damage caused by his own fault and / or by co-users must be fully compensated by the tenant, immediately and to the landlord. Also for any additional costs. The landlord is entitled in advance to hold the tenant liable at all times if the damage caused is not, or not properly, settled.

 

5. Cancellation by the tenant.

 

5.1 If canceled up to 8 weeks (56 days) before the date of arrival, the cancellation costs are 25% of the rental amount.

5.2 If canceled up to 6 weeks (42 days) before the date of arrival, the cancellation costs are 50% of the rental amount.

5.3 If canceled up to 4 weeks (28 days) before the date of arrival, the cancellation costs are 75% of the rental amount.

5.4 In case of cancellation within 4 weeks (28 days) of the date of arrival, the cancellation costs will be 100% of the rental amount.

5.5 A rebooking is possible in consultation up to 12 weeks (84 days) before the start of the date of arrival (Only when the Kusthuisjes are available). Costs for this are € 50, -

 

6. Complaints.

6.1 The tenant must immediately report a complaint that arose at the start of the rental or during the use of the Kusthuisje to the manager. The manager / owner will try to resolve the complaint on the spot without delay.

6.2 A complaint must be submitted immediately. If direct submission is not possible or if the complaint is not satisfactorily resolved, it must be submitted to the landlord no later than 1 month after the end of the rental period, in writing and with reasons. Complaints submitted later will not be accepted and will invalidate an alleged right to claim. The landlord is, in any case, fully liable for the amount of the rent.

 

7. Cancellation and cancellation by the landlord.

7.1 The landlord can cancel or cancel the lease before the start of the lease:

a.) with immediate effect if the tenant does not comply with the provisions of the contract or if his behavior endangers others or otherwise behaves disturbingly. Or in the event of incorrectness of the information provided, insofar as this has adverse consequences for Vof Het Strand.

b.) effective immediately when the lease cannot be executed due to causes of force majeure that disturb or compromise the stay of tenants in the coastal cottage.

7.2 If the landlord cancels the contract by provision 7.1.a, the tenant must pay the full rent. If the landlord terminates the contract by provision 7.1.b prior to rental commencement, all rental amounts already paid will be immediately returned. Further claims for compensation are excluded.

If the landlord terminates the contract by provision 7.1.b during the rental period, the tenant will receive a proportional part of the rental amount corresponding to the period that the lease has not been fulfilled.

 

8. Landlord's liability

8.1 The landlord guarantees a correct description and proper fulfillment of the provisions in the lease.

8.2 The landlord does not accept any liability for theft, loss or damage of or to objects or persons of any kind during or as a result of a stay in one of the coastal cottages.

8.3. The landlord is not liable for malfunctions in the services or defects in services provided by third parties.

8.4 The landlord is not responsible for incidental failures to, for example, the equipment, for natural damage or climatic changes.

8.5 The landlord is not responsible for suspected situations, such as war, strikes, military exercises, natural disasters and the like.

 

9. Others

9.1 Dutch law applies to the rental agreement.

9.2 With these general terms and conditions, all previous publications expire.