Privacy Policy

Privacyverklaring

 

 1. Inleiding

Aan Zee beheer BV verwerkt dagelijks informatie over personen. Aan Zee beheer BV  houdt zich daarbij aan de wet. Aan Zee beheer BV  respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Aan Zee beheer BV verwerkt en voor welke doeleinden.

Voor de privacyverklaringen van Aan Zee beheer BV verwijzen wij naar de desbetreffende websites. De privacyverklaring is daarnaast niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of reispakketten aanbieden. Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Aan Zee beheer BV, Postadres: Zeewinde 33, 2224 GL Info@het-strand.nl Katwijk is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

Daar waar hierna gesproken wordt over Aan Zee Beheer BV, wordt Kusthuisjes.nl BV, Het Strand BV, Zomers BV, SchaapVerhuur BV, Vis en Zo BV en In Duyn BV bedoeld.

 1. Persoonsgegevens

Aan Zee beheer BV verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. 

Account

U kunt een account aanmaken. Op die manier zijn reserveringen en informatie aanvragen bij een vervolgverzoek gemakkelijk te maken, aangezien wij u niet nogmaals om uw gegevens hoeven te vragen. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailgegevens. Deze persoonsgegevens worden in onze database bewaard.

 1. Ontvangers

 Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Aan Zee beheer BV, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Aan Zee beheer BV maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt (eventueel via uw account) zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

 1. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Aan Zee beheer BV kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen binnen de EER. Ook onze hotels in het Caribisch gebied, vallen binnen de Europese Economische Ruimte. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Aan Zee beheer BV maakt daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.

 1. Cookies

Aan Zee beheer BV maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren. 

Typen cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zicht veld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies. 

Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. 

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
 • vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen.

Tracking cookies

Dit zijn cookies die wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen.

Advertentiecookies

Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

 1. Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevens wissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld. 

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: info@het-strand.nl Aan Zee beheer BV zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. 

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Aansprakelijkheid 

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Aan Zee beheer BV Internet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

 1. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

 

 

Datenschutzerklärung

 1. Einleitung
  Aan Zee beheer BV verarbeitet tägliche Informationen über Personen. Aan Zee beheer BV hält sich dabei an die gesetzlichen Vorschriften. Aan Zee beheer BV respektiert die Privatsphäre der Personen, über die sie Informationen erhält, und behandelt diese Informationen streng vertraulich. In dieser Datenschutz­erklärung erläutern wir, welche personenbezogenen Daten Aan Zee beheer BV verarbeitet und zu welchen Zwecken dies erfolgt, sowie verbundene Unternehmen. Die Datenschutzerklärung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dritte, wie Unternehmen und/oder Websites, die Reisen oder Pauschalreisen anbieten. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen.

Aan Zee beheer BV Postadres: Zeewinde 33, 2224 GL Katwijk , ist der Verantwortliche für die Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten. Sollten Sie Fragen über den Inhalt der Datenschutzerklärung haben, können Sie sich wenden an: info@het-strand.nl.

Wenn im Folgenden von 'Aan Zee beheer BV' die Rede ist, sind damit alle genannten Einheiten gemeint: Kusthuisjes.nl BV, Het Strand BV, Zomers BV, SchaapVerhuur BV, Vis en Zo BV en In Duyn BV.

 1. Personenbezogene Daten
  Aan Zee beheer BV verarbeitet verschiedene Arten personenbezogener Daten zu unterschiedlichen Zwecken. Im Folgenden wird erläutert, um welche personen­bezogenen Daten und Zwecke es sich handelt.

Gästebuchführung
Für (das Buchen) eine(r) Übernachtung in einem unserer Kusthuisjes bzw. für das Vermieten eines unserer Tagungsräume benötigt das Restaurant Ihren Namen, Ihre Anschrift (Straße, PLZ, Wohnort), Ihre Telefonnummer, den Tag der Ankunft sowie der Abreise und Ihre Zahlungsdaten. Diese Daten können wir von Dritten erhalten, bei denen Sie den Buchungsprozess durchlaufen haben. Gegebenenfalls können wir Sie um zusätzliche personenbezogene Daten für die Durchführung unserer Dienstleistungen bitten, wie z.B. Ihre Staatsangehörigkeit oder Ihre Wünsche als Gast. Gesundheitsdaten verarbeiten wir nur nach Erhalt Ihrer Einwilligung, um Ihnen besser behilflich sein zu können, z.B. für das Bieten eines Zugangs für Behinderte. Ferner sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihre Identität zu kontrollieren. Wir werden dies vor Ort im Hotel anhand eines von Ihnen vorgelegten Ausweisdokuments vornehmen. Wir fertigen davon keine Kopie an. Diese Daten werden nur intern verwendet und werden nicht anderen Organisationen zu kaufmännischen Zwecken übermittelt.

Aan Zee beheer BV Account
Sie können ein Aan Zee beheer BV Account erstellen. Auf diese Weise ist es bei einem späteren Besuch einfacher, Reservierungen zu machen und Informationen einzuholen, da wir Sie nicht noch einmal um Ihre Daten zu bitten brauchen. Für die Erstellung eines Accounts benötigen wir Ihren Namen, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Diese personenbezogenen Daten werden in unserer Datenbank gespeichert.

 (Direkt-) Werbung
Um für Sie attraktive Angebote unterbreiten zu können, erheben wir kaufmännisch interessante Informationen über Personen, wie demographische Daten. Wir können Informationen über Sie von Dritten erheben, u.a. Informationen von unseren Partnern und Sozialen Medien entsprechend Ihren Einstellungen auf den jeweiligen Websites.

Soziale Medien
Aan Zee beheer BV ist auf verschiedenen Sozialen Medien zu finden, wie z.B. Facebook. Wir können Ihre personenbezogenen Daten nutzen, wenn Sie Funktionen auf diesen Websites und/oder Apps verwenden, wie z.B. ein "Facebook-Like". Wird eine solche Funktion von Ihnen genutzt, können wir Ihre personenbezogenen Daten über unsere jeweiligen sozialen Medien erhalten.

Bewerbungsverfahren
Aan Zee beheer BV erhebt und verarbeitet Daten von Bewerbern mittels persönlicher Kontakte, per Post, per E-Mail und/oder mittels Telefongespräche. Wir erheben u.a. Namen, Geschlecht, Kontaktdaten, Motivationsschreiben, Informationen über Ausbildungsniveau sowie den bisherigen beruflichen Werdegang des Bewerbers. Diese Daten sind für das Durchlaufen des Bewerbungsverfahrens relevant und werden spätestens 4 Wochen nach Ablauf des Verfahrens gelöscht. Falls Sie dazu Ihre Zustimmung erteilen, kann Aan Zee beheer BV Ihre persönlichen Daten länger aufbewahren, so dass in Zukunft gegebenenfalls wieder Kontakt zu Ihnen aufgenommen werden kann.

Mitarbeiter
Aan Zee beheer BV verarbeitet auch personenbezogene Daten von Mitarbeitern, im Rahmen des Arbeitsvertrags und auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften. Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Mitarbeitern sind im Mitarbeiterhandbuch der Einheit zu finden, bei der Sie arbeiten.

 1. Empfänger
  Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten nicht mit Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen außerhalb von Aan Zee beheer BV, es sei denn, einer der folgenden Umstände liegt vor.

Erfüllung eines Vertrags
Ihre personenbezogenen Daten können anderen Organisationen zur Verfügung gestellt werden, wenn dies erforderlich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen. Dazu gehört die Verarbeitung Ihrer Reservierung. Wenn dies für die Zahlung von Buchungen erforderlich ist, beauftragen wir eine dritte Person mit der Abwicklung von Zahlungen.

Mit Ihrer Zustimmung
Mit Ihrer Zustimmung können wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Parteien weiterleiten. Die Zustimmung gilt nur, wenn klar ist, wofür Sie Ihre Zustimmung erteilen und welche Folgen dies hat.

Zur externen Verarbeitung
Wir stellen personenbezogene Daten unseren Partnern zur Verfügung, so dass sie Daten für uns verarbeiten können, und zwar auf der Grundlage unserer Anweisungen und in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzrichtlinien sowie anderen passenden Vertraulichkeits- und Sicherungsmaßnahmen. Zu unseren Partnern zählen wir u.a. unsere IT-Lieferanten und den Verwalter des CRM-Systems.

Aus rechtlichen Gründen
Wir teilen personenbezogene Daten, wenn wir der Ansicht sind, dass eine Bekanntgabe der Daten notwendig ist, um die anwendbaren Gesetze und Vorschriften, gesetzlichen Verfahren oder Ersuchen von Behörden zu erfüllen.

Gesetzliche Verpflichtung
Wenn wir dazu aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung verpflichtet sind, werden wir Ihre personenbezogenen Daten weiterleiten. So ist es beispielsweise möglich, dass die Polizei im Rahmen von Betrugsermittlungen Daten bei uns anfordert. Ein anderes Beispiel ist, dass das Finanzamt alle Daten einfordern kann, die für die Steuererhebung notwendig sind. Ferner kann auch die Stadt um Bereitstellung von Daten zwecks Überprüfung des Touristensteuer­bescheids bitten. Aan Zee beheer BV trifft Vereinbarungen mit den Empfängern Ihrer personen­bezogenen Daten, um dafür zu sorgen, dass diese vertraulich behandelt und gesichert werden.

 1. Aufbewahrungsfrist
  Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als erforderlich auf, es sei denn, dass wir einer gesetzlichen Pflicht unterliegen, Ihre personenbezogenen Daten länger aufzubewahren. Unser Grundprinzip lautet, dass wir personen­bezogene Daten nur so lange aufbewahren, wie es für die Lieferung unserer Produkte und/oder Erbringung unserer Dienstleistungen notwendig ist. Danach werden wir Ihre personen­bezogenen Daten, soweit möglich, löschen. Sie können beispielsweise ein Aan Zee beheer BV Account erstellen, wie oben in Paragraph 2 erläutert. Inaktive Accounts werden nach einem Zeitraum von zwei Jahren gelöscht. Falls Sie Ihre E-Mail-Adresse (gegebenenfalls über Ihr Account) angegeben haben, so dass wir Sie weiterhin über unsere Dienstleistungen informieren können, werden wir Ihre Daten zu diesem Zweck noch aufbewahren.
 2. Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb der EU
  Aan Zee beheer BV kann Ihre personenbezogenen Daten an das Ausland übermitteln. Länder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben ein gleichwertiges Schutzniveau für personenbezogene Daten. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen aufgrund der Datenschutzgesetze und -vorschriften können wie Ihre personenbezogenen Daten an Länder innerhalb des EWR übermitteln.

Außerhalb des EWR werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur übermitteln, wenn ein passendes Schutzniveau vorliegt. Aan Zee beheer BV nutzt dazu die von der Europäischen Kommission genehmigten Musterverträge.

 1. Cookies
  Aan Zee beheer BV verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch einer Website auf dem jeweiligen (elektronischen) Gerät des Besuchers gespeichert wird. Mit den Cookies wird bezweckt, Informationen über eine Person, die Website oder statistische Daten zu sammeln. Manche Cookies zielen ferner darauf ab, die Nutzererfahrungen der Website zu verbessern.

Arten von Cookies
Wir unterscheiden zwischen funktionellen und nicht-funktionellen Cookies. Funktionelle Cookies setzen wir immer. Diese sind nämlich für das gute Funktionieren der Website notwendig. Nicht-funktionelle Cookies verarbeiten personenbezogene Daten außerhalb Ihres Gesichtsfelds. Diese sorgen vor allem dafür, dass wir unsere Dienstleistungen verbessern können. Wir können damit beispielsweise messen, wie oft unsere Website besucht wird und nach welchen Informationen Besucher suchen. Wir bitten Sie immer um Ihre Zustimmung zur Platzierung nicht-funktioneller Cookies.

Wir verwenden die folgenden nicht-funktionellen Cookies.

Analytische Cookies
Mit analytischen Cookies sammeln wir statistische Daten über die Nutzung der Website. Indem die Websitenutzung gemessen wird, kann die Website zum Vorteil der Nutzer verbessert werden.

Es werden u.a. die folgenden Daten gespeichert:

 • die IP-Adresse, die anonymisiert wird;
 • technische Merkmale, wie der verwendete Browser;
 • von woher man zur Website gelangt ist.

Tracking Cookies
Dies sind Cookies, die gesetzt werden, um einen Internetnutzer auf einer Website zu identifizieren. Durch das Setzen von Tracking Cookies können wir verfolgen, welche Seiten der Website Sie besuchen. Aus den Informationen über Ihre Websitebesuche können wir ableiten, welche Vorlieben und Interessen Sie haben. Auf dieser Grundlage können wir Ihnen persönliche Angebote unterbreiten.

Werbe-Cookies
Wir verwenden Werbe-Cookies, um Werbeanzeigen personalisieren zu können und um die Wirksamkeit einer Werbekampagne zu messen. Die Werbe-Cookies sind notwendig, um die Anzeigen tatsächlich darstellen zu können.

Cookies blockieren und löschen
Wenn Sie nicht wollen, dass unsere Website Cookies auf Ihrem Computer speichern kann, können Sie dies im Cookie-Hinweis angeben, der beim ersten Besuch unserer Website angezeigt wird. Haben Sie unsere Cookies früher bereits akzeptiert? Dann wird dieser Hinweis nicht mehr angezeigt und müssen Sie die Cookies (falls erwünscht) selbst löschen.

Sie können sich auch dafür entscheiden, über Ihren Browser das Setzen von Cookies zu blockieren. Blockieren Sie alle Cookies? Dann funktioniert unsere Website weniger gut. Wir empfehlen Ihnen, alle unerwünschten Cookies gesondert auszuschalten. Dies können Sie in Ihren Browser-Einstellungen tun.

 1. Ihre Rechte
  Sie verfügen uns gegenüber über einige gesetzliche Rechte: Einsichtnahme, Verbesserung oder Ergänzung, Datenlöschung, Einschränkung der Verarbeitung, Übertragung digitaler Daten und Widerspruchsrecht. Im Folgenden werden wir diese Rechte erläutern. Auch legen wir dar, wie Sie diese Rechte ausüben können.

Einsichtnahme
Auf Ihre Bitte hin werden wir Ihnen schriftlich mitteilen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. In diesem Rahmen müssen Sie sich mittels einer Kopie Ihres Ausweises oder Führerscheins ausweisen. In unserer Antwort erläutern wir, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen verarbeitet haben oder noch verarbeiten werden, und stellen wir Ihnen eine einschlägige Kopie zur Verfügung. Auch erläutern wir, zu welchen Zwecken die Daten verarbeitet wurden oder werden, mit wem die Daten geteilt werden, wie lange diese voraussichtlich noch aufbewahrt werden und welche sonstigen Rechte Sie geltend machen können.

Verbesserung oder Ergänzung

Sobald Sie Einblicke in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten haben, können Sie uns bitten, Fehler zu verbessern oder Unvollständigkeiten zu beheben. Wir begründen unsere Antwort. Im Falle einer Verbesserung erhalten Sie von uns eine ergänzende Erklärung. Diese Erklärung erhalten auch etwaige Empfänger Ihrer unrichtigen oder unvollständigen Daten.

Datenlöschung
Sie können uns in einem oder mehreren der folgenden Fälle bitten, Ihre personenbezogenen Daten in unseren Systemen zu löschen:

 • die personenbezogenen Daten werden nicht mehr für die Zwecke benötigt, für die wir diese verarbeitet haben;
 • Sie ziehen Ihre Zustimmung zur (weiteren) Verarbeitung ein; und es gibt keine andere Grundlage für eine Verarbeitung mehr;
 • Sie erheben begründeten Widerspruch, und es gibt keine zwingenden Gründe, Ihrem Widerspruch nicht stattzugeben;
 • die personenbezogenen Daten wurden von uns unrechtmäßig verarbeitet;
 • wir müssen Ihre personenbezogenen Daten aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung löschen;
 • wir haben Ihre Daten mittels mobiler Telefonie- oder Internetdienste erhalten.

Einschränkung der Verarbeitung
Wenn sie einen Fehler oder eine Unvollständigkeit in Ihren personenbezogenen Daten bei uns gemeldet haben, können Sie uns bitten, die Verarbeitung einzuschränken, solange wir Ihre Bitte bearbeiten. Sie dürfen uns auch um eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bitten, wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeiten oder diese nicht mehr benötigen, oder wenn Sie Widerspruch gegen eine (weitere) Verarbeitung der Daten erhoben haben. Nach Erhalt Ihrer Bitte um Einschränkung werden wir die Daten nur noch nach erhaltener Zustimmung oder aus wichtigen Gründen (wie z.B. ein Gerichtsverfahren) verarbeiten.

Übertragung digitaler Daten
Wenn Sie uns personenbezogene Daten in einem strukturierten, üblichen digitalen Dateiformat zur Verfügung gestellt haben und wir Ihre Daten mit Ihrem Einverständnis oder zwecks Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen verarbeitet haben, sind Sie berechtigt, uns um eine Kopie dieser Daten zu bitten. Sie können uns in diesen Fällen auch bitten, Ihre Daten direkt an einen anderen Dienstleister weiterzuleiten.

Widerspruch
Sie dürfen jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten erheben, die sich auf Sie beziehen. Dies gilt insbesondere für Profile, die wir auf der Grundlage Ihrer personenbezogenen Daten erstellt haben. Wir werden die Verarbeitung Ihrer Daten nach Erhalt Ihres Widerspruchs einstellen, es sei denn, dass wir zwingende berechtigte Gründe anführen können, die von größerer Bedeutung sind als Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten.

Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zu Direktwerbungszwecken, dürfen Sie dagegen jederzeit Widerspruch erheben und werden wir die Verarbeitung umgehend einstellen.

Ausübung der Rechte
Möchten Sie eines oder mehrere Ihrer oben aufgezählten Rechte ausüben, können Sie sich mit uns über die E-Mail-Adresse info@het-strand.nl in Verbindung setzen. Aan Zee beheer BV wird innerhalb von 4 Wochen über Ihr Ersuchen entscheiden, es sei denn, dass wir Ihnen innerhalb dieser Frist mitteilen, dass wir noch etwas mehr Zeit benötigen.

Werden Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Zustimmung verarbeitet? Dann sind Sie zum Einzug Ihrer Zustimmung berechtigt. Ein etwaiger Einzug Ihrer Zustimmung wirkt sich nicht auf frühere Verarbeitungen auf deren Grundlage aus.

 1. Haftung
  Trotz der Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die wir der Verwaltung dieser Website widmen, ist es möglich, dass die Website unrichtige Informationen enthält. Aan Zee beheer BV Internet kann weder für technische oder redaktionelle Fehler, die auf dieser Website enthalten sind, noch für etwaige Folgeschäden, die aus der Nutzung dieser Website oder der Tatsache resultieren, dass diese Website oder Links zu Websites von Dritten zeitweilig nicht verfügbar sind, haftbar gemacht werden.
 2. Beschwerden
  Möchten Sie sich über die Verwendung Ihrer persönlichen Daten beschweren? Dann verweisen wir Sie auf das Beschwerdeverfahren bei dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Diese Instanz ist für die Behandlung Ihrer Beschwerde zuständig.
 3. Fragen?
  Haben Sie noch Fragen? Dann können Sie Ihre Frage per E-Mail schicken an: info@het-strand.nl

Diese Datenschutzerklärung ist in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit anzupassen. Die neueste Fassung wird auf dieser Seite veröffentlicht.

Fassung Mai 2018